Finančné deriváty - forwardy, futures, swapy a opcie

V súčasnosti je medzi investormi preferovaný spôsob investovania investovanie do derivátov. Deriváty sú produkty, ktorých hodnota je odvodená od hodnoty určitého finančného nástroja (komodít, akcií, dlhopisov, mien). Medzi základné typy patria:

 1. forwardy
 2. futuresy
 3. opcie
 4. swapy

Teraz si vysvetlíme tieto pojmy a uvedieme aj príklady. V príkladoch sme nepoužili žiadny pákový efekt. Ak by bol použitý pákový efekt, zisky a straty by sa násobili daným efektom (napr. pri pákovom efekte 1:50 by boli zisky aj straty 50-násobne väčšie).

Forward

Forward sa definuje ako neštandardizovaný termínový kontrakt, v ktorom sa zmluvné strany zaväzujú kúpiť alebo predať určitý finančný nástroj k dohodnutému dátumu v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Ide vlastne o dohodu medzi protistranami, ktorá sa uzatvára mimo burzy na tzv. OTC trhu. Všetky ustanovenia kontraktu sú výsledkom dohody oboch partnerov.

Dlhá (long) a krátka (short) pozícia

Zjednodušene sa dá povedať, že investor, ktorý investuje v dlhej pozícii predpokladá rast finančného nástroja. Tým pádom, ak je spotový kurz v dobe splatnosti forwardu vyšší ako kurz dohodnutý vo forwarde (termínový) investor v dlhej pozícii dosahuje zisk.

Príklad dlhej pozície:

Súčasný spotový kurz EURUSD je 1,375. Investor predpokladá rast kurzu EURUSD počas najbližších 2 dní. Môže uzatvoriť forwardový kontrakt na dodávku 100.000€ v kurze 1,375 za 2 dni. T.j. dohodne sa, že o týždeň odkúpi 100.000€ za 137.500$. Predpokladajme, že kurz EURUSD po 2 dňoch vzrástol na 1,412. Hodnota 100.000€ má hodnotu v amerických dolároch 142.100$. Zisk investora, ktorý investoval v dlhej pozícii je 4600$.

Naopak investor v short pozícii predpokladá pokles hodnoty finančného nástroja.

Príklad krátkej pozície:

Súčasný spotový kurz jednej akcie spoločnosti Apple je 420$. Investor predpokladá pokles hodnoty akcií spoločnosti Apple počas najbližších 10 dní. Môže uzatvoriť forwardový kontrakt na predaj 500 akcií v kurze 420$ za 10 dní. T.j. dohodne sa, že o týždeň predá 500 akcií za 210000$. Predpokladajme, že hodnota akcií spoločnosti Apple po 10 dňoch klesla na 400$ za akciu. Hodnota akcií spoločnosti Apple o 10 dní je však len 200.000$. Zisk investora, ktorý investoval v krátkej pozícii je 10.000$.

Futures

Futures sú definované ako štandardizované kontrakty, s ktorými sa obchoduje na špecializovaných burzách. Rozdiel medzi futures a forwardom je najmä v tom, že burza určuje minimálny objem kontraktu, životnosť kontraktov a proces zúčtovania sa vykonáva postupne v priebehu celej doby kontraktu.

Futures je zmluva uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaký finančný nástroj k dohodnutému dátumu v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Pozície vytvorené kúpou alebo predajom futures sa zvyčajne uzatvárajú pred dohodnutým dátumom v budúcnosti. Je to možné aj preto, že na burze sa sústreďuje ponuka a dopyt a nie je tak núdza o nákup alebo predaj Vášho futures kontraktu. Cena futures v priebehu jej životnosti je cenou, za ktorú sa obchoduje na burze.

Príklad dlhej pozície na futures:

Investor investujúci v dlhej pozícii kúpil futures kontrakt na dodávku 100 akcií spoločnosti Google v cene 580$ za akciu o 1 mesiac. Počas prvého týždňa akcie spoločnosti klesli na cenu 565 za akciu. V tomto okamihu by strata investora činila 1500$. Počas ďalších dvoch týždňov akcie rástli exponenciálne, a to až na cenu 700$ za akciu. Zisk investora v tomto okamihu by činil 12.000$. Posledný týždeň vplyvom neúspešného projektu spoločnosti Google cena akcií klesla na hodnotu 640$ za akciu. Zisk investora v dobe splatnosti futures kontraktu by bol 6.000$.

Vzhľadom na to, že futures kontrakt možno uzavrieť počas celej doby trvania kontraktu mohol investor dosiahnuť maximálny zisk 12.000$, ak by však uzavrel kontrakt v najhoršiu možnú dobu odišiel by so stratou 1500$.

Väčšina brokerských (sprostredkovateľských) spoločností sprostredkováva cez burzy práve futures kontrakty.

Opcie

V prípade opcií má povinnosť plniť kontrakt len jeden z partnerov - vypisovateľ opcie. Kupujúci opcie má právo rozhodnúť sa, či si nárok na plnenie kontraktu uplatní alebo neuplatní. Za toto právo musí zaplatiť opčnú prémiu vypisovateľovi opcie.

Opcie delíme na:

 1. kúpne opcie (call options)
 2. predajné opcie (put options)

Výhodou kupujúceho opcie je, že majú neobmedzený ziskový potenciál, avšak obmedzenú maximálnu stratu vo výške opčnej prémie. Naopak, vypisovateľ má obmedzený zisk vo výške opčnej prémie a neobmedzenú výšku straty. Vypisovateľ zaujíma vždy v prípade opcií krátku pozíciu, naopak kupujúci zaujíma vždy dlhú, long pozíciu. Popíšeme si oba typy opcií z hľadiska investora, ktorý si opciu odkúpi.

Príklad dlhej pozície na call opciu:

Aktuálny kurz akcií gréckej bankovej spoločnosti je 2,05$ za akciu. Vypisovateľ opcie očakáva pokles cien akcií bankovej spoločnosti z dôvodu zlej ekonomickej situácie v EÚ.

Investor za opčnú prémiu 500$ kúpi call opciu na nákup 10.000 akcií za 2,1$ v domnienke, že EÚ príde z riešením dlhovej krízy, pričom by banky neutrpeli žiadne straty.

Situácia sa vyvinula tak, že EÚ skutočne prišla s riešením a cena za akciu vyletela na hodnotu 3,4$ za akciu. Investorovo konanie by bolo nasledovné. Nakúpi 10.000 akcií v kurze 2,1$ za akciu a okamžite ich predá za trhovú cenu 3,4$ za akciu. Zisk v prípade takéhoto scenára predstavuje 1800$.

Mohli sme vidieť, že za cenu 500$ získal investor možnosti neobmedzeného zisku, v tomto prípade 2300$ - 500$. Pozrieme sa na opačný typ opcie a to na put.

Príklad dlhej pozície na put opciu:

Aktuálny kurz unce zlata na trhu je 1750$ za uncu. Vypisovateľ opcie očakáva rast ceny zlata počas najbližšieho mesiaca. Obchodník odkúpi za opčnú prémiu 50$ put opciu na predaj 10 uncí zlata o jeden mesiac za cenu 1755$ za uncu.

Predpokladajme, že cena zlata počas mesiaca klesla na 1640$ za uncu. Majiteľ opcie si v tomto prípade uplatní právo na predaj a zvolí nasledovné kroky. Kúpi 10 uncí zlata za trhovú cenu 16.400$ a následne ich predá vypisovateľovi opcie za 17550$. Jeho zisk je 1100$, čo predstavuje rozdiel 17550$ - 16400$ - 50$.

Swapy

Swap predstavuje dohodu o budúcej periodickej výmene platieb medzi dvoma alebo viacerými subjektmi. Swap sa realizuje len v prípade, keď majú jeho účastníci komparatívne výhody. Tieto výhody môžu plynúť z rôznych trhových očakávaní alebo sú spôsobené rôznorodým zákonodarstvom v rozličných krajinách. Druhá možnosť spôsobuje isté nedokonalosti trhu, ktoré swapy využívajú na arbitráž.
Swapy delíme na:
 1. úrokové swapy - dohoda o časovo vymedzenej výmene série úrokových platieb počítaných podľa rozdielnej úrokovej miery - plávajúcej, či fixnej.
 2. menové swapy - je kontrakt, ktorého podstatou je výmena devízových platieb (platieb v rozdielnych menách)

Príklad swapu je pomerne komplikovanejší ako doterajšie príklady, preto uvedieme len jeden príklad.

Príklad úrokového swapu

Predstavme si dve rôzne banky, pričom tieto banky majú pridelený rozdielny rating. Označíme si ich ako Banka A a Banka B. Banka A má lepší rating ako Banka B a môže si požičať:

 • za fixný úrok - 4%
 • za plávajúci úrok - LIBOR + 0,5%

Naopak Banka B je insolventnejšia a je väčšie riziko nesplatenia úveru, preto si môže požičať za "horšie" sadzby:

 • za fixný úrok - 6%
 • za plávajúci úrok - LIBOR + 1%

Situácia bude pokračovať tak, že Banka A si požičia prostriedky za 4%, Banka B za LIBOR + 1%. Banka B prostriedky môže uložiť do Banky A a naopak Banka A do Banky B.

Banka A získa od Banky B za uloženie prostriedkov úročenie 4,75%, naopak bude platiť banke B za uloženie prostriedkov LIBOR + 0,5%. Celkovo zhrnieme bilanciu oboch bánk:

 • Banka A: -4%, +4,75%, -(LIBOR + 0,5%). Znamienko + znamená, že banka platbu obdrží, mínus naopak.
 • Banka B: -(LIBOR + 1%), + LIBOR + 0,5%, -4,75%.

Celkovo to znamená, že Banka A si požičala za LIBOR - 0,25% a Banka B za 5,25%. Obe banky tak dosiahli zisk 0,75%.

Z príkladu je zjavné, že všetci účastníci swapu dosahujú zisk. Pre Banku A existuje väčšie riziko nesplatenia dlhu Bankou B z hľadiska nižšieho ratingu. Swap je možné realizovať aj v súčinnosti s tzv. swapovou bankou.