Kapitálový trh

Kapitálový trh predstavuje miesto, kde sa stretávajú ponuka a dopyt po dlhodobo uvoľnenom kapitále. To znamená, že na jednej strane na kapitálový trh prichádzajú investori, ktorí majú záujem dlhodobo investovať svoje peňažné prostriedky a na druhej strane tí, ktorí potrebujú tieto voľné prostriedky (stávajú sa dlžníkmi).

Z hľadiska toho, aký vzťah sa utvára medzi jednotlivými subjektmi na kapitálovom trhu, možno konštatovať, že kapitálový trh je predovšetkým trh dlhopisov a trh s akciami. Tieto dva druhy cenných papierov majú zásadne odlišný charakter.

Hlavné nástroje kapitálového trhu sú vládne dlhopisy, komunálne dlhopisy (dlhopisy miestnych správnych orgánov), hypotekárne záložné listy, podnikové obligácie, bankové obligácie, akcie a podielové listy.

 

„Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v nominálnych hodnotách a vyplácanie  výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osob

 

Akcie predstavujú podiel na základnom kapitáli spoločnosti. Akcie majú vlastnícky podiel na majetku spoločnosti, preto ich zaraďujeme do kategórie majetkových cenných papierov.

Je to obchodovateľný majetkový cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti.