Peňažný trh

Dva najdôležitejšie segmenty finančného trhu sú peňažný a kapitálový trh. Na peňažnom trhu sa sústreďuje ponuka s dopyt po krátkodobých cenných papierov (so splatnosťou do jedného roka).

Obchody na tomto trhu sa uskutočňujú prostredníctvom telefónu alebo brokerských spoločností. Na kapitálovom trhu existuje centralizované obchodné miesto nazývané burza, no v prípade peňažného trhu žiadne takéto miesto neexistuje. Peňažný trh je predovšetkým telefónnym trhom. Účastníci uzatvárajú svoje obchody prostredníctvom telefónu. Obchodovanie na peňažnom trhu prostredníctvom telefónu je rýchle, preto­že každý omeškaný deň znamená stratu úroko­vých príjmov.

Vo väčšine prípadov na peňažnom trhu majú nástroje diskontný charakter. Diskont predstavuje rozdiel medzi menovitou hodnotou splatnou v deň splatnosti a nižším emisným kurzom, t. j. predajnou cenou na primárnom trhu.

Finančné prostriedky získavané na peňažnom trhu slúžia na pokrytie krátkodobých prevádzkových potrieb.

  • Štát si na peňažnom trhu obstaráva peňažné prostriedky na krytie deficitu štátneho rozpočtu,
  • podnikateľský sektor tu získava pro­striedky na výplatu miezd, na výplatu dividend akcionárom, na platenie daní štátu, na nákup zásob, plate­nie opráv a pod.

Poskytujú sa tu  pôžičky, ktoré sú splatné v prie­behu jedného dňa až po dobu jedného roka. Na peňažnom trhu vystupujú ako subjekty centrálne banky, komerčné banky a veľkí investori (podniky, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie). Cenou na peňažnom trhu je úrok. Úrok môže mať na peňažnom trhu rôzne formy.

 

Zmenka je cenný papier, ktorý poskytuje majitel'ovi právo dožadovať sa v určenej lehote zaplatení peňažnej sumy, ktorá je na zmenke uvedená. Zmenka patrí k najbežnejším a najpoužívanejším nástrojom peňažného trhu. Zmen­ky sú spolu s  pokladničnými poukážkami súčasťou diskontného trhu.

Zmenka predstavuje bezpodmienečný a nesporný písomný záväzok zmenko­vého dlžníka zaplatiť majiteľovi zmenky v určitý čas, na určitom mieste dlžnú peňažnú sumu. Zmenka má len listinnú podobu. Ak zmenku stratíme, zničí sa alebo je odcudzená nemôžeme si uplatniť nároky z nej vyplývajúce.

 

Šeky sa uplatňujú ako platobný nástroj v platobnom styku, kde nahrádzajú hotové peniaze. Šekom sa rozumie platobný príkaz, ktorým vystavovateľ šeku prikazuje šekovníkovi vylatiť osobe uvedenej na šeku alebo doručiteľovi šeku uvedenú šekovú sumu.

 

Pokladničné poukážky sú krátkodobé cenné papiere, založené na diskonte (to nie sú samozrejme potraviny, ale finančný pojem). Maximálna doba splatnosti je jeden rok. Emitentom pokladnič­ných poukážok je štát alebo centrálna banka. Pokladničné poukážky patria k dôležitým cenným papierom peňaž­ného trhu. Peňažné poukážky majú vysoký stupeň likvidity.

Štátne pokladničné poukážky (ŠPP) sú krátkodobé úverové cenné papiere s ktorými sa obchoduje na peňažnom trhu a sú priamym záväzkom vlády s krátkou dobou splatnosti (maximálne l rok). V minulosti sa emitovali ŠPP v listinnej podobe dnes už sú väčšinou v podobe dematerializovanej.